Navrhovanie

Naším cieľom je ponúkať kompletné riešenie/riešenie na kľúč pre systémy oporných múrov s obložením InorBlock®. Poskytujeme všetky požadované výpočty a úplnú číselnú analýzu podľa príslušných noriem a požiadaviek. Naše technické oddelenie používa najnovšie dostupné softvérové procesy pre podporu a optimalizáciu projektov. Dokážeme vypracovať projekt od začiatku alebo optimalizovať existujúci projekt oporných konštrukcií. Rozsah našich služieb tiež pokrýva montážne výkresy, rozpisky materiálu a prehľady výpočtov nákladov.

Nižšie sú znázornené tlače obrazoviek vybraných projektov.