Vystužená hornina

Hornina vystužená geosyntetickými materiálmi

Geosyntetické materiály pre vystužené konštrukcie zo horniny umožňujú vytváranie príkrych svahov (so sklonom až 70°) alebo oporných stien (so sklonom medzi 70° a 90°). Vysoké násypy bez riadne projektovaných konštrukcií z vystuženej horniny sú charakteristické malým sklonom svahov, aby bolo možné zachovať dostatočnú stabilitu konštrukcie. Súčasne sú spojené s rozsiahlymi zemnými prácami a dodávkou veľkého množstva materiálu. Často tiež vytvárajú finančné náklady ešte spojené s nákupom pozemkov navyše pre investíciu.

Vďaka použitiu geosyntetickej výstuže možno finančné výdaje súvisiace s realizáciou zemných prác významne znížiť.

Hlavné výhody:

  • trvanlivosť vystužujúcich materiálov je upravená podľa doby používania zemných konštrukcií,
  • možnosť výstavby svahov so strmým sklonom,
  • možnosť výstavby zvislých násypov,
  • obmedzenie zemných prác a nákladov súvisiacich so získavaním doplnkových objemov zeminy,
  • obmedzenie plochy nevyhnutnej pre realizáciu investície,
  • bezpečná, rýchla a ľahká výstavba.