Špecifikácia:

INOREX® je dvojvrstvový oporný systém skladajúci sa z:

  • pozinkovanej oceľovej siete tvoriacej vonkajšiu vrstvu lícovej časti,
  • špeciálnych kotiev inštalovaných s príslušným rozstupom medzi jednotlivými vrstvami bloku zo vystuženej horniny, ktoré zároveň upevňujú oceľovú sieť,
  • kamennej výplne priestoru medzi oceľovou sieťou a blokom zo vystuženej horniny.

Opis:

Technológia vystuženej horniny v oporných konštrukciách umožňuje ľubovoľnosť pri výbere druhu lícovej časti. Kľúčovými predurčujúcimi faktormi jej typu sú: výška steny, funkcia, záťaž, ale predovšetkým umiestnenie stavby (seizmická, zosuvná zóna, podložie). Musíme tiež zohľadniť dostupnosť miestnych materiálov pre stavbu vrátane zásypu z materiálu pochádzajúceho z výkopu, rovnako ako kamene na zhotovenie lícovej časti konštrukcie. To výrazne ovplyvňuje zníženie nákladov na investíciu a urýchľuje realizáciu.

Systém Inorex® umožňuje etapizáciu realizačných prác, čo je obzvlášť dôležité pre oblasti, kde sa predpovedá a definuje zosadanie. Počas prvého kroku je možné zhotoviť blok zo vystuženej horniny v plnej projektovanej výške spoločne s kotvami upevňujúcimi lícové diely. Uvedená konštrukcia je autostabilná, takže je možné počkať, až dôjde k predpokladanému zosadaniu. Po jej stabilizovaní je možné v druhom kroku pristúpiť k montáži dielov lícovej časti z oceľovej siete a kameňa.

Veľkosť ôk oceľovej siete môže byť prispôsobená rozmerom lokálne dostupných kameňov. Systémové kotvy Inorex® zaisťujú rýchlu a nekomplikovanú montáž. S ohľadom na široký rozsah regulácie kotviacich prvkov je možné lícovú časť tvarovať podľa potreby, čo vedie k zachovaniu správneho jednotného sklonu konštrukcie a priamo to ovplyvňuje estetickosť objektu.

Výhody:

– jednoduchá a rýchla stavba s využitím lokálne dostupných materiálov,

– možnosť etapizácie realizačných prác (blok zo vystuženej horniny /kamenné obloženie),

– odporúča sa v seizmických a zosuvných oblastiach, pružná lícová časť kompenzuje malé zosadanie a deformácie.

Využitie:

– oporné steny a protihlukové bariéry,

– rampy a príjazdové cesty k inžinierskym objektom,

– mostové podpery.